به دپارتمان علوم سینمایی کانون فرهنگی هنری حسامی خوش آمدید.

دپارتمان سینمایی

دوره ویژه تدوین فیلم و صدا

تدوین فیلم

زندگی خون سرخ می خواهد. فخر و اقبال رایگانی نیست!