علوم سینمایی۱۳۹۸/۹/۲۴ ۱۶:۰۰:۵۳

به دپارتمان علوم سینمایی کانون فرهنگی هنری حسامی خوش آمدید.

دپارتمان سینمایی

زندگی خون سرخ می خواهد. فخر و اقبال رایگانی نیست!