علوم سینمایی1398-09-24T19:30:53+03:30

به دپارتمان علوم سینمایی کانون فرهنگی هنری حسامی خوش آمدید.

دپارتمان سینمایی

زندگی خون سرخ می خواهد. فخر و اقبال رایگانی نیست!