علوم سینمایی1400-06-07T19:26:23+04:30

به دپارتمان علوم سینمایی کانون فرهنگی هنری حسامی خوش آمدید.

دپارتمان سینمایی

دوره ویژه تدوین فیلم و صدا

تدوین فیلم

زندگی خون سرخ می خواهد. فخر و اقبال رایگانی نیست!