با تکیه بر بیش از ۲۰ سال پژوهش و آموزش

رویداد ملی گام دوم

گروه گسترش پژوهش محور فن آوری هوشمند

Intelligent Information Technology (IITech)

IITech

زندگی خون سرخ می خواهد. فخر و اقبال رایگانی نیست!